halang.dsvn@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng với ngành nghề chủ yếu là quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt và được sự quan tâm của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(11/03/2017)

                                

Ngày 10 tháng 03 năm 2017 Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tại Đại hội số đại diện là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 75 người đại diện cho 1.438.098 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,15% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Văn Bá - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đại hội đã được nghe ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2016 - Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2017.

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Văn Hào - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động của Ban năm 2017.

Đại hội đã được nghe ông Hà Huy Tâm - Kế toản trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2016.

+ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Trên cơ sở các Báo cáo và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các chỉ tiêu và thống nhất ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.