Công bố thông tin về viện miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc

(31/08/2018)

          Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-ĐS ngày 29/8/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về Việt tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phan Tiến Dũng giữ chức Phó trưởng Ban, Ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

           Căn cứ Nghị Quyết số 12-18/NQ-HĐQT ngày 31/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

          Ngày 31/8/2018 Hội đồng quản trị công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã ban hanh quyết định số 970/QĐ-ĐSHL về việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với ông Phan Tiến Dũng.

           Quý cổ đông xem chi tiết tại đây.


友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕